การไหว้บุคคล

http://www.kalyanamitra.org/culture/index24.html

การไหว้บุคคล

การไหว้ซึ่งกันและกันนั้นนิยมปฏิบัติเพื่อความ
เหมาะสมแก่ชั้นและวัยของบุคคลนั้น ๆ
มี ๓ แบบ คือ

๑. การไหว้บุคคลผู้มีอายุมากกว่า (เป็นผู้ใหญ่มากกว่า)
๒. การไหว้บุคคลผู้มีอายุเสมอกัน
๓. การไหว้บุคคลผู้มีอายุน้อยกว่า

๑. การไหว้บุคคลที่มีอายุมากกว่า

สำหรับผู้น้อยปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ โดย
ถือหลักมีชาติกำเนิดสูงกว่า มีคุณ
ธรรมความดีได้รับยกย่องให้เป็นผู้
ปกครอง บังคับบัญชา และมีอายุ
แก่กว่าตน

การไหว้นิยมยกกระพุ่มมือขึ้นไหว้ให้ปลายนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้วนิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่บนดั้งจมูกพร้อม
กับก้มศรีษะน้อมตัวลงพองาม สายตามองดูท่านด้วยความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตน

๒. การไหว้บุคคลผู้มีอาวุโสเสมอกัน
นิยมยกมือกระพุ่มขึ้นไหว้ ให้ปลายนิ้ชี้อยู่
ที่ดั้งจมูก นิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่ที่คางก้มศรีษะ
เล็กน้อยสายตามองกันและกันด้วยความหวังด
ีปราถนาดีต่อกัน

๓. การรับไหว้บุคคลผู้มีอาวุโสน้อยกว่า
สำหรับผู้ใหญ่รับไหว้ผู้น้อย นิยมยกกระพุ่ม
มือขึ้นประนมอยู่ระหว่างอกหรือที่หน้าให้ปลาย
นิ้วชี้อยู่ที่ตั้งจมูกปลายนิ้วอยู่ที่ดั้งจมูกปลายนิ้ว
หัวแม่ มืออยู่ที่คางสายตามองดูผู้ไหว้ ด้วย
ความปราถนาดี

Advertisements

About yainongna9

นิสิตหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่4
This entry was posted in ความรู้ทั่วไป and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s